Rapportar

Her finn du dei viktigaste rapportane om Den kulturelle skulesekken.

Årsrapport for Den kulturelle skulesekken

Alle fylka og kommunane i landet skal rapportere aktivitetane sine i Den kulturelle skulesekken til Kulturtanken. Den årlege DKS-rapporten viser korleis tilskot av tippemidlar har vorte brukte i samsvar med tilskotsbrevet frå Kulturtanken.

Årsrapporten viser mellom anna kor mange DKS-besøk elevane har fått, inkludert fordeling på kunst- og kulturuttrykk.

Kvalitetsrapport om Den kulturelle skulesekken

Rapport frå kartlegging av det systematiske arbeidet i fylkes- og direktekommunane med kvalitet i 2018–2019. Les meir om prosjektet eller last ned rapporten her (PDF).

Fleire rapportar

Kulturtanken forvaltar statlege midlar til DKS-ordninga, og har ansvaret for oppfølginga. Sjå Kulturtankens eigne årsrapportar, revisjonsmeldingar, tildelingsbrev og meir under Forvaltning og rapportering.

Meir om DKS: